Kiến thức Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp nhỏ và...

Công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

360
kế toán doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với nghiệp vụ không quá phức tạp nhưng vẫn cần phải thực hiện những công việc cơ bản trong mọi doanh nghiệp phải thực hiện. Dưới đây là các công việc kế toán tổng hợp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thực hiện.

>> Phương pháp học kế toán cho người mới bắt đầu
>> Người học kế toán cần biết những gì về phần mềm kế toán
>> Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp cần làm gì

1. Công việc hàng ngày kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Có thể là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD,… thực hiện thu tiền/chi tiền…

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.

-Theo dõi, quản lý công nợ.

– Theo dõi và tính toán giá thành sản phẩm thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.

– Kiểm tra và giám sát việc lưu chuyển hàng tồn kho: nhập, xuất, tồn kho. Thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

kế toán tổng hợp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

2. Công việc hàng tháng kế toán tổng hợp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

– Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.

– Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.

– Lập bảng phân bố các chi phí trả trước trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ… Hạch toán các khoản phân bổ.

– Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.

– Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng.

– Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.

– Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển

– Lập các báo cáo Thuế theo quy định

– Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra, thuế TNCN

– Lập các báo cáo Nội bộ theo yêu cầu của Nhà Quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu…)

kế toán doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

3. Công việc hàng quý kế toán tổng hợp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

– Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý (Nếu DN đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý)

– Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

– Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

– Lập các báo cáo nội bộ

– Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ phải thu, phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối phát sinh tài khoản.

– Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

4. Công việc hàng năm kế toán tổng hợp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

a. Đầu năm

– Nộp tiền thuế Môn bài (đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động)

– Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài và tiền thuế môn bài (Đối với những doanh nghiệp mới thành lập)

– Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

b. Cuối năm

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý không và khớp đúng với các báo cáo chi tiết

– Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.

– Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN.

– Lập báo cáo tài chính

– Lập báo cáo quản trị

– In sổ sách theo quy định

>> Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập

>> Phần mềm kế toán nào tốt nhất hiện nay

>> Các phần mềm kế toán phổ biến hiện nay

dùng thử phần mềm kế toán